Over het MMRK

.be

Algemene inleiding

In een multiculturele en –religieuze samenleving als de onze, dreigen diepmenselijke lagen van het menselijk bestaan door efficiëntie, functionaliteit en materiële belangen verdrongen te worden. Opdat ze onder de aandacht blijven, en zich tevens verdiepen en intensiveren, dienen ze bijzonder aandacht te krijgen. Daarvoor is enerzijds een plek, een ruimte nodig. Een museum komt daaraan tegemoet. Wanneer het tevens een museum is waar kunst wordt getoond, geïnitieerd en gecommuniceerd, raakt dit een sterke kracht van inspiratie aan. Kunstenaars zijn nu eenmaal personen die zowel diepere lagen van het bestaan beroeren en die lagen aanblazen opdat ze vorm krijgen in de hedendaagse maatschappij. Het museum richt zich in het bijzonder op die kunstenaars en hun werk, daarin een brede waaier gaande van religie tot sacraliteit biedend. Meer concreet komt het erop neer dat activiteiten ontwikkeld worden vallend binnen een ellips met als ene brandpunt de kunstwerken die Christus verbeelden, en als andere het beroerd worden van mensen zoals in ‘De Schreeuw’ van Edvard Munch. (Daan Van Speybroeck)

Religieuze Kunst vandaag

De religieuze kunst is van alle tijden en is zoals de profane kunst rijk aan uiteenlopende stijlen en interpretaties : klassiek of rebels, eenduidig of polyinterpretabel, helder of ingewikkeld, figuratief of abstract, tragisch of rustgevend.  Elke kunstuiting sluit aan bij  haar tijd. Ook de moderne religieuze kunst  is ingebed in wat zich sinds de laatste eeuw maatschappelijk en in de geest van de mensen heeft afgespeeld. De leerstellige en Bijbelse verbondenheid is de laatste decennia vervaagd en de kunst loopt sindsdien parallel met nieuwe theologische en exegetische verworvenheden. De formulering van een vergeestelijkt godsverstaan als ‘ground of being’ door  Paul Tillich (1886-1965) en de ontmythologisering van het Nieuwe Testament (Rudolf Karl Bultmann, 1884-1976) zijn sleutelmomenten in dit proces. Kunst kan het onzegbare en ongrijpbare fragmentarisch zichtbaar maken. Deze collectie kunstwerken met religieuze of profane thema’s nodigt de ontvankelijke bezoeker dan ook uit te ontdekken dat er meer is dan het concrete of het zichtbare. Hier raken kunst en religie elkaar, beide peilen immers naar de inhoud van het bestaan. (Christian Wittebroodt)

Historiek

De collectie van het museum is gestart met de figuur van de West-Vlaamse priester Jan Gekhiere die voor en na de Tweede Wereldoorlog een toonaangevende  internationale verzameling heeft opgebouwd van kunstwerken uit zijn tijd. Nadien werd de collectie verder uitgebreid  onder impuls van priester Mark Delrue en Pater Fernand Van Heuverswijn (OSB, Sint-Andries). In 2007 vond de collectie onderdak in de koepel van de basiliek van Koekelberg. Een nieuwe scenografie was de eerste uitdaging voor de beheerraad, die uiteindelijk in 2015 een vernieuwde kijk op de collectie bood.

Agora

Is de term “religieuze kunst” vandaag wellicht niet langer hanteerbaar in de traditionele betekenis van het woord, toch blijven er telkens weer kunstenaars uiting geven van gevoelens en ervaringen die als “universeel religieus” kunnen beschouwd worden, een uitzonderlijke dimensie weerspiegelen die verder reikt dan één of ander geloofskader of Bijbelverhaal.  De nieuwe presentatie transponeert de boodschap van het evangelie veeleer naar de fundamentele aspecten van existentiële problematiek en de algemene menselijke thematiek van vreugde en verdriet, van leven en dood in zijn veelzijdige gelaagdheid.. Dit grensverleggend uitgangspunt heeft de keuze van de museumraad mede bepaald bij de selectie van de kunstwerken. Bovendien laat men zowel de kunstenaar als de toeschouwer de volledige vrijheid om zelf het religieuze accent te leggen of te ontdekken. Geen bruuske opdringerigheid, maar veeleer een subtiel aanreiken van een onderhuids aanwezige religieuze geladenheid, een glimp laten aanvoelen en vermoeden van de onzichtbare, transcendente werkelijkheid. In hun onderlinge relaties en binnen de ruimtelijke context voeren deze kunstwerken een beeldende taal waar diverse gevoelscategorieën probleemloos doorbroken worden en tal van inhoudelijke reflecties, kruisbestuivingen en introspecties mogelijk zijn. (Freddy Huylenbroeck)

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Je zal eerst een email ontvangen om je inschrijving te bevestigen.
Please wait